สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

 

 

วิสัยทัศน์

 

มุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้          สู่ความเป็นสากล  

พัฒนาตนตามวิถีไทย                   ก้าวไกลเทคโนโลยี

 

 

 

พันธกิจ 

1.บริหาร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา  โดยมุ่งเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีระเบียบวินัย

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาใช้ในการเรียนรู้  และการจัดการศึกษา

3. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน  และสังคม

 

 

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1            

        การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2            

       การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ครูและบุคลากร  สู่คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3            

         การส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4            

          การสร้างเสริมสุขภาพ  และคุณธรรม เรียนรู้วิถีชีวิต

ของชุมชน  ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5            

          การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view