สร้างเว็บEngine by iGetWeb.comผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ/การประกวดรำถวายพระพร  ประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๒ ปี  เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ

บริษัท ศูนย์การค้าไทยเซ็น  จำกัด

ผู้บริหาร

 

 

๑. นางจิรารักษ์  ติยะบุตร

เข็มเชิดชูเกียรติ/หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

ครู

 

 

๑. นางสาวน้ำค้าง  เกิดลิบ

เข็มเชิดชูเกียรติ/หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒.  นางเบญจกาญจน์  ไผ่ศิริ

เข็มเชิดชูเกียรติ/หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๓. นางชรินทร  กิตติโภคิรัตน์

เข็มเชิดชูเกียรติ/หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๔. นางชยุดา  หาดี

เข็มเชิดชูเกียรติ/หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๕. นางชรินทร  กิตติโภคิรัตน์

ประกาศนียบัตรครูดีเด่น

ชมรมครูเขตพระโขนง

๖. นางชยุดา  หาดี

ประกาศนียบัตรครูดีเด่น

ชมรมครูเขตพระโขนง

๗. นางนุจรินทร์  พัฒนะ

ประกาศนียบัตรครูดีเด่น

ชมรมครูเขตพระโขนง

นักเรียน

 

 

๑. เด็กหญิงวนิดา  ขวัญแก้ว

ประกาศนียบัตรสร้างสรรค์/ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 หัวข้อ สันติภาพ  สันติธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประเภทสร้างสรรค์

สถาบันปรีดี  พนมยงค์

๒. เด็กชายภาณุพงษ์  แก้วงาม

ประกาศนียบัตรชมเชย/ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 หัวข้อ สันติภาพ  สันติธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถาบันปรีดี  พนมยงค์

๓. เด็กหญิงชวลักษณ์  พิลาลี

ประกาศนียบัตรชมเชย/

ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 หัวข้อ สันติภาพ  สันติธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถาบันปรีดี  พนมยงค์

๔. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อนุอัน

ประกาศนียบัตรชมเชย/ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 หัวข้อ สันติภาพ  สันติธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถาบันปรีดี  พนมยงค์

๕. เด็กหญิงธนพร  จิติมา

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๖. เด็กหญิงศิริกัลยา  พันธ์ติ๊บ

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๗. เด็กหญิงปลื้มใจ  ศรีประพันธ์

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๘. เด็กหญิงพิชญากร  ภู่ระหงษ์

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๙. เด็กชายภัคราวุฒิ  อัศวภูมิ

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๐.  เด็กชายลักษิกา  โฉมเฉลา

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๑. เด็กหญิงปณิศรา  สอนโต

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๒.  เด็กหญิงศริรัตน์  อุดสม

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๓.เด็กหญิงสุภาลักษณ์  เสือแสวงสินธุ์

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๔.เด็กหญิงพิมญาดา  ผิวสว่าง

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๕.เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  หิรัญรัตนากร

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๖.เด็กหญิงชวลักษณ์  พิลาลี

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๗. เด็กหญิงวิภาวี  ปล้องอ้วน

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๘.  เด็กหญิงธนาพร  ประทุมวัน

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๑๙.  เด็กหญิงรุจิราภา วิเศษประภา

วุฒิบัตรสอบไล่ได้นักธรรมตรี

สำนักงานแม่กองธรรมนามหลวง

๒๐.  เด็กหญิงจอมขวัญ  เกิดศิริ

สอบชิงทุนการศึกษาของกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ได้ลำดับที่ ๒  ของสำนักงานเขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

view